Iglesia ni Cristo (Church of Christ) act 20:28 lamsa translations

Linggo, Agosto 10, 2014

Ang marapat na paggamit ng Internet
NITONG MGA NAGDAANG araw dumadami at lumalala ang kaso ng mga pagpopost ng mga dokumentong may kinalaman sa Iglesia ni Cristo, mga kasong nagpapanggap na sila daw ay kaanib sa Iglesia ni Cristo, mga kaso ng mga kapatid na nananakawan ng mga Photos at ng mga mahahalagang impormasyon. Subalit mas higit na nakababahala dito ay ang mga dokumentong may kinilaman sa ating mga paglilingkod na hindi dapat matutunton dito sa Cyber Space. Kataka-taka na ang mga bagay na ito ay nagmumula pa mismo sa mga mang-uupat ng Iglesia. Binibigyan nila ito ng masamang pakahulugan upang makasama sa imahe ng Iglesia ni Cristo. Ang mga bagay na ito sa panig ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ay marapat na makatawag ng pansin. Ang pagpopost ng mga Photo's gamit ang anumang uri ng mga social networking websites ay hindi masama. Subalit ito ay mayroong limitasyon. Kaya sa pagkakataong ito, dapat nating maunawaan kung ano ang di dapat at dapat na gawin kung tayo ay nasa loob na ng Cyber Space.

Ang marapat na gawin 

Marami sa ating mga kapatid ang nawiwiling mag post ng mga photo's lalo na ng mga photo's na may kinalaman sa kanilang mga aktibidad. Kaya, hindi maiiwasan na ipost natin ang ating mga aktibidad sa loob ng Iglesia ni Cristo. Narito ang ilan sa mga simpleng paalala na gagabay sa atin ukol sa pagpopost ng mga photo's sa cyber space. Upang hindi mapinsala ang ating pananampalataya at ang ating karapatan.

1. Huwag magpopost ng mga dokumentong may kinalaman sa mga banal na paglilingkod sa Iglesia.

2. Kung may mga okasyon sa Iglesia. Tulad ng Pasalamat, Sta. Cena at iba pa. na kuha sa loob at labas ng Kapilya. Mas mainam na ito ay isa pribado at huwag isa publiko.

3. Iwasan din ang pagta-tag ng photos sa mga taong hindi naman kilala ng lubusan. Sapagka't maaring maging daan ito upang manakaw ang ating mga photos.

4. Isa Pribado ang Account upang kung may mga di inaasahang pagkakataon na nakapag post tayo ng mga photos na hindi dapat ay hindi ito makikita nino man.

5. Huwag pumasok sa mga private group na ginawa ng mga mang-uupat sa Iglesia. Sapagka't maaring maging daan ito upang manakaw nila ang inyong mga photos at identity.

6. Huwag mag a-add ng mga taong hindi kilala ng lubusan. Mas maigi na magsuri muna bago sila i add. 

7. Maging responsable sa lahat ng bagay na ginagawa sa Cyber Space. Think before you click.

8. Kung may mga kapatid na nabibiktima ng mga pagnanakaw ng mga photos. Ipagbigay alam ito sa kapatid (kung kilala ninyo ang ninakaw na photos). I report ito kaagad at i-block.

9. Ugaliin din na tingnan ang lahat ng mga tinatag nating photos. Upang mapanatili natin ang seguridad ng mga photos na ating itinatag.

10. Higit sa lahat. Huwag magtitiwala sa mga taong nagsasabing sila ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sapagka't maari itong maging daan upang mapasok at manakaw nila ang mga pribado ninyong Litrato.

Isa itong paalala para sa lahat ng mga Kapatid na gumagamit ng Facebook, twitter, instagram, at iba pang social networking sites. Maging responsable po tayo sa lahat ng mga bagay na ating gagawin dito sa Internet. Pag-alabin pa natin ang pagpapalaganap ng ating mga pananampalataya. Maari nating gamitin ang internet upang maipalaganap ang ating mga official Websites. Upang marami pang tao ang makaalam sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Nawa'y naging maliwanag sa atin ang artikulong ito hinggil sa paggamit ng Social networking sites...

Sabado, Agosto 9, 2014

Taunang pasalamat ng INC huthutan nga ba o isang BANAL NA TUNGKULIN?
ANG NATURANG larawan ay ipinapakalat ngayon ng iba't-ibang pangkating pang relihiyon na ang layunin, ay upatan at siraan ang sagradong pamamaraan ng Iglesia ni Cristo ukol sa marapat at angkop na pagpapasalamat sa Diyos, na nakasalig sa mga Banal na Kasulatan o biblia. 

Ayon sa kanila, bakit daw kailangan pang ilista ang pangalan at ang salaping naiipon nito. Hindi ba't maliwanag daw na ito ay sapilitan at isang uri ng paghuhuthot. Ito daw ba ay nakasalig sa mga aral ng Banal na Kasulatan? Ganito ang kanilang mga haka haka at pala-palagay, ukol sa naturang larawan. Hindi man lang nila inisip na magsiyasat muna bago magbigay ng paliwanag ukol sa nasabing larawan. Kung mayroon mang makapagbibigay ng akmang paliwanag yun ay ang mga Banal na Kasulatan at ang Iglesia ni Cristo. Kaya sa pagkakataong ito, bigyan natin ng linaw ang mga akusasyon at paratang nila sa Iglesia ni Cristo kung totoo bang may nagaganap na huthutan sa aming relihiyon.

Ang Taunang Pasalamat

Ang larawan sa itaas ay talaan ng mga kusang handog ng isang indibidwal na kaanib sa Iglesia ni  Cristo. Dito itinatala ang natitipon n'yang kusang handog para sa taunang pasalamat. Kaya, ating alamin. Sinu ang nag utos ng pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos? 
Awit 50:14:
 "Ihandog mo sa Dios ang haing pasasalamat; At tuparin mo ang iyong  mga panata sa Kataastaasan."

Utos ng Diyos na ang Kaniyang mga hinirang ay maghandog ng haing pasasalamat at ito'y panata nila sa Kaniya na dapat nilang tuparin. Baka sabihin ng mga taong nang uupat sa Iglesia ni Cristo. Yung haing pasasalamat ay utos lamang sa bayang Israel. Panahon na tayo ng mga Cristiano. Hindi na marapat na magkaroon pa nang haing pasasalamat sa Diyos. Totoo kaya ito? Biblia po ulit ang ating sasangguniin. Kailan ba dapat magpasalamat ang mga tunay na lingkod ng Diyos? 
Tesalonica 5:18
 "Sa lahat ng mga bagay ay magpapasalamat kayo; sapagka't ito ang kaloobang Dios kay Cristo tungkol sa inyo."

Ang Kautusang ito'y kalooban ng Diyos, na ipagpasalamat ang lahat ng bagay sa Kaniya. Kaya ang pagpapasalamat sa loob ng Iglesia ni Cristo ay ginagawa tuwing sasapit ang Anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, at bago matapos ang Taon. Bagama't ang pagpapasalamat ay nagagawa tuwing sasapit ang pagsamba. Itinangi ang mga Okasyong ito upang sariwain at gunitain ang kabutihang loob ng Diyos sa Lumipas na taon ng Iglesia ni Cristo, gayon din sa panig ng mga indibidwal nitong kaanib. Hindi na kataka-taka na hindi ito maunawaan ng mga kaibayo namin sa pananampalataya na hindi nagsasagawa ng ganitong uri ng mga pagpapasalamat. Kung pinapahalagahan natin ang mga paglilingkod sa Diyos, hindi ba't mas marapat nating pahalagahan ang pagpapasalamat sa lahat ng Kaniyang mga kabutihang loob?

Ang pagtitipon ng Kusang Handog para sa taunang pasalamat (paglalagak) 

Dahil sa mataas ang pagpapahalaga namin sa aming mga pagpapasalamat. Marapa't lamang na mataas din ang uri ng paghahandog na dapat gawin dito. Papaano ba ipinakilala ng Biblia ang paghahandog sa Pagpapasalamat? 
Awit 50:14
 "Ihandog mo sa Dios ang haing pasasalamat; At tuparin mo ang iyong  mga panata sa Kataastaasan."

Ayon sa talata ng Biblia "Ihandog mo sa Dios ang HAING PASASALAMAT" Haing pasasalamat ang marapat na ihandog sa Diyos.  Anu ba ang mabuting naidudulot ng mga Haing pasasalamat sa Diyos? Ganito ang mababasa natin sa Awit 50:23.
 "Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin; At sa kaniya na nagaayos ng kaniyang pakikipagusap aking ipakikita ang pagliligtas ng Dios."Ang paghahandog sa Diyos nang Haing Pasasalamat ay nakaluluwalhati sa Kaniya. Paano ba ang paghahandog ng Haing pasasalamat sa Diyos?
 I Cronica. 16: 8-9

 "Oh kayo'y mangagpasalamat sa Panginoon, magsitawag kayo sa kaniyang pangalan; Ipakilala ninyo sa mga bayan ang kaniyang mga gawa. Magsiawit kayo sa kaniya, magsiawit kayo ng mga papuri sa kaniya; Salitain ninyo ang lahat niyang mga kamanghamanghang gawa." 

Sa pamamagitan ng mga Pagpupuri na bunga ng ating mga labi, ay mapapasalamatan natin ang Diyos. Sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-awit sa aming mga pagsamba natutugunan namin ang pagpapasalamat namin sa ating Panginoong Diyos. Utos din ba ng Diyos na magdala ng mga Handog na isa rin sa mga Haing pasasalamat?
1 Cronica 16:29

Inyong ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kaniyang pangalan; Mangagdala kayo ng handog, at magsi-paroon kayo sa harap niya; Inyong sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan." 

Tangi sa mga pagpupuri na bunga ng ating mga labi. Utos din ng Diyos na magdala ng mga Handog. Kaya ang mga Handog o mga tinipung handog ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo para sa aming taunang pagpapasalamat ay hindi na po bagong bagay. Hindi labag sa mga kalooban ng Diyos ang mga tinipun na Handog ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Manapa'y nakaluluwalhati pa ito sa ating Panginoong Diyos. Maaring itanong ng ating mga tagapagmasid. Bakit isang taon nyu itong tinitipon? Ganito ba ang marapat na paghahanda sa mga haing handog na pagpapasalamat sa Diyos? Ganito ang mababasa natin sa 2 Corinto 9:2.
"Sapagka't nakikilala ko ang inyong sikap, na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga Macedonia, na ang Acaya ay nahahandang isang taon na; at ang inyong pagsisikap ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila."

Ang paghahanda ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ukol sa mga handog ay nagawa na ng mga unang Cristiano sa Acaya. Kaya walang masama, at hindi dapat katisuran ng mga manunuligsa sa Iglesia ni Cristo ang ginagawang paglalagak o pagtitipon ng mga Haing Handog para sa aming taunang pagpapasalamat. Papaano ba dapat tugunin o isagawa ng bawat kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ang pagtitipon ng haing Handog Pasasalamat? 
2 Corinto 9:7 
"Magbigay ang bawa't isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka't iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya." 

Ang marapat na pagtitipon ng mga haing Handog Pasasalamat ay marapat na nakasalig sa mga Banal na Kasulatan. Hindi dapat mabigat sa loob o dahil sa napipilitan lamang. Hindi palakihan o payabangan ang paghahandog sa loob ng Iglesia ni Cristo. Puso ang tinitingnan ng Diyos sa tuwing maghahandog ang Kaniyang mga tunay na Lingkod. Kaya maling mali na isipin ng mga manunuligsa sa Iglesia ni Cristo na ito ay isang uri ng paghuhuthut. Ito ay isang Banal na tungkulin na marapat tugunan ng mga tunay na Lingkod ng Diyos. Ang magpasalamat sa TUNAY NA DIYOS, maghandog ng pagpupuri na bunga ng aming mga labi, at maghandog ng mga Haing Handog pasasalamat na Siyang kalooban ng Diyos ay totoong nakakaluwalhati sa Kaniyang pangalan. Isang taon na nilingap ng Diyos ang aming mga buhay at pamumuhay. Ang Pagtitipon namin ng aming mga handog pasasalamat sa loob ng isang taon ay isang patunay ng pagkilala at pagpapasalamat namin sa Diyos. Sapagkat sa loob ng isang taon, hindi Niya pinabayaan ang aming buhay, ang aming pananampalataya, at ang aming sambahayan...

Bakit inililista pa ang mga natitipong kusang Handog? 

Upang mapangasiwaan ng may kaayusan ang pananalapi ng Iglesia ni Cristo. At upang malaman ng mga indibidwal na kaanib ang halaga ng kanilang mga natitipong handog para sa taunang pasalamat. Ito ay inililista sa tinatawag na Libreta o TC Card. Sa pagsapit ng aming mga pagpapasalamat, ibabalik ito sa amin sa pamamagitan ng isang Tseke na siya naming ihahandog sa panahon ng aming mga pagpapasalamat. Sa ganitong pamamaraan napapangasiwaan ng maayos ang aming mga kusang handog at nalalaman namin kung magkano na ang halaga ng salaping handog na aming natitipon upang maihandog sa aming taunang pasasalamat. Walang masama sa ganitong uri ng tuntunin. Sapagka't utos din ng mga Apostol na marapat na maging maayos ang lahat ng mga bagay sa loob ng Iglesia ni Cristo.
1 Corinto 14:40 
Datapuwa't gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay.

Baka itanong ng mga Pilosopong mang-uupat. Saan mababasa sa Biblia na itala o ilista ang natipon Handog? Ang paglilista ng mga kusang handog pasasalamat ay isang TUNTUNIN at hindi DOKTRINA. Ang tutuntunin ang paraan upang masunod ang Doktrina. Anu ba ang nasusunod na Doktrina ng tuntunin ng Iglesia ni Cristo ukol sa pagtitipon ng Kusang Handog para sa taunang pagpapasalamat.

1. Natutupad namin ang Doktrina ukol sa Pagpapasalamat, na magdala ng mga HAING HANDOG. 
1 Cronica 16:29.

2. Natutupad namin ang Bilin ni Apostol Pablo na, dapat ay maayos at napangangasiwaang may karapatan ang lahat ng bagay sa Iglesia. 1 Corinto 14:40 

3. Natutupad din namin ang Doktrina na magpasalamat sa Diyos ukol sa lahat ng mga kagandahang loob na ipinagkaloob n'ya sa amin. Awit 50:14; Tesalonica 5:18.

Kaya, hindi ito dapat katisuran ninoman. Kung ang isang relihiyon o pangkatin ng pananampalataya, ay walang ganitong kataas na uri ng pagkilala sa pagpapasalamat sa Diyos. Tiyak nating ito ay hindi mula sa ating Diyos. Nagiging katisuran ito sa lahat ng mga nang-uupat sa Iglesia ni Cristo. Dahil maliit at mababaw ang pagkilala nila sa gawang pagpapasalamat sa Diyos. 

Lugi ba ang nagtitipon ng kusang handog para sa taunang pagpapasalamat? 

Ang pagtitipon ng handog para sa taunang pagpapasalamat ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ay hindi sapilitan. Kaya nga kung mapapansin natin, ang nakasulat sa TC Card ay " talaan ng KUSANG HANDOG ". Maaring isipin ng mga nagsusuri. Hindi ba kayo nalulugi sa ganyang uri ng mga paghahandog? Mahirap na ang pamumuhay dito sa daigdig, dapat sana ay ang pagtuunan nalang natin ng pansin ay yaong mga bagay na makatutulong sa ating pamumuhay dito sa mundo. Ang ganitong uri ng pananaw ay masasabi kong hindi na bagong bagay. Ang mga unang kaanib sa Iglesia ni Cristo noong unang Siglo ay nakaranas din ng paghihirap at paghihikahos sa buhay. Subalit nagpahadlang ba sila sa ganitong uri ng mga suliranin at bagabag? Ganito ang mababasa natin sa 2 Corinto 8:1-3.

"Kung paanong sa maraming pagsubok sa kahirapan ang kasaganaan ng kanilang katuwaaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang-loob.
 "Sapagka't ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsisabuloy sila sa sariling kalooban." 

Ang Iglesia ni Cristo sa Macedonia ay nakaranas din ng matinding karukhaan o kahirapan. Subalit hindi ito naging hadlang sa kanila, upang hindi tuparin ang gawang paghahandog. Kaya ang kahirapan at kabagabagan sa buhay na ito ay hindi dapat na maging hadlang sa pagtupad ng aming mga tungkulin. Kinikilala naming ito ay pagsubok ng Diyos para sa ikatitibay ng aming mga pananampalataya. Bakit ganito na lamang ang marubdob na hangarin ng mga tunay na lingkod ng Diyos na tuparin ang tungkuling paghahandog sa Diyos? 
1 Timoteo 6:18-19
 "Na sila'y magsigawa ng mabuti ,na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigan sa pamamahagi;
 "Na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapana- ngan sa buhay na tunay na buhay." 

Sapagkat sumasampalataya ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, na ang gawain at tungkuling ito ay mabuti at nakalulugod sa Ama. Isa ito sa mga bagay na makapagbibigay sa amin ng kabanalan na siyang saligan namin sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi dapat katisuran ang gawang paghahandog. Sapagka't ang lahat ng bagay nagmula sa ating Panginoong Diyos. Ibinabalik lang natin sa Kaniya ang mga biyayang ipinagkaloob Niya sa Kaniyang mga tunay na Lingkod. Anu ba ang pangako ng Diyos sa lahat ng mga taong nagtatalaga sa ganitong uri ng mga pag-hahandog?
2 Corinto 9:8-10
At maaaring gawin ng Dios na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo; upang kayo, na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawa't mabuting gawa:
     “Gaya ng nasusulat, Siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha; Ang kaniyang katuwiran ay nananatili magpakailan man.
“At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain, ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik, at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran."

Ang pangakong ito ng Diyos ang pinanghahawakan ng Kaniyang bayan sa mga huling araw. Ang Pagpapasalamat ay sagradong tungkulin ng mga tunay Niyang Anak. Hindi marapat na ito ay katisuran at upatan ng mga taong ang layunin lamang ay pasamain ang imahe ng Iglesia ni Cristo. Kailanman hindi naging sapilitan ang ganitong uri ng mga paghahandog. Ang kaayusan sa pananalapi ng Iglesia ay isang tuntunin at hindi isang Doktrina. Ang tuntunin ang kaparaanan upang magawa at matupad ang mga Doktrinang nakapaloob sa mga Banal na Kasulatan. Ang paghahandog ng masaya, hindi sapilitan o dahil sa kailangan lamang, ang hinahanap nang Diyos. Hindi ito palakihan o payabangan lamang. Sapagka't tinitingnan ng Diyos ang puso ng mga Anak Niya na naghahandog sa Kaniya. Higit sa lahat, ang lahat ng mga bagay na ito ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa pangalan ng ating Panginoong Diyos......

Sabado, Hunyo 28, 2014

Palpak na Argumento ng Pari tungkol sa Mitra ng kanilang mga Obispo at PapaFR. ABE:
KATANGAHAN NA NAMAN IYAN NG MGA MANALO AT NG MGA TUTA NILANG MANOLISTANG PULPOL. HA HA HA NAPAKA-BOBO TALAGA NITONG MGA MANOLISTANG PULPOL. IGNORANTE SA HISTORY AND CULTURE OF ISRAEL NA MAY TAKIP SA ULO ANG MGA RABBI AT MGA SASERDOTE NG DIOS SIMULA PA SA LUMANG TIPAN. INIUTOS NG DIOS NA ANG MGA PARING MAGLILINGKOD SA KANYANG ALTAR, DAMBANA O SANCTUARIO AY DAPAT NAKASUOT NG MITRE, HOLY CROWN AT NG TURBAN. YANG SUOT NG MGA OBISPO NATIN SA PICTURE NILA ANG TAWAG DIYAN AY MITRE O MITRA. ANG KORONA NG PAPA SA ULO ANG TAWAG AY TIARA. PAREHONG NASA BIBLIA ANG MGA IYAN:
Ex 28:4 [KJV] And these are the garments which they shall make; a breastplate, and an ephod, and a robe, and a broidered coat, a MITRE, and a girdle: and they shall make holy garments for Aaron thy brother, and his sons, that he may minister unto me in the priest’s office.
Ex 28:37 And thou shalt put it on a blue lace, that it may be upon the MITRE; upon the forefront of the MITRE it shall be.
Ex 28:39 And thou shalt embroider the coat of fine linen, and thou shalt make THE MITRE of fine linen, and thou shalt make the girdle of needlework.
http://www.splendorofthechurch.com.ph/2013/04/05/1-tim-25-and-the-intercession-of-saints-by-jack-saliba/

=================================================================
Ang nasaksihan nyu sa itaas ay isang mapanirang argumento ng isang Paring Katoliko patungkol sa siniping talata ng aming kapatid. Ang talatang tinutukoy ng aming kapatid ay yaong nakasulat sa 1 Corinto 11:4,7. 
Ang bawa't lalaking nanalangin, o nanghuhula na may takip ang ulo, ay niwawalan ng puri ang kaniyang ulo.  Sapagka't katotohanang ang lalake ay hindi dapat maglambong sa kaniyang ulo, palibhasa'y larawan siya at kaluwalhatian ng Dios: nguni't ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalake.

Ayon sa siniping talata ng aming kapatid. Ang lalaking nanalangin daw na may takip sa kaniyang ulo ay niwawalan daw ng puri ang kaniyang ulo. Tinamaan ng husto dito si Abe Arganiosa, kaya gumawa siya ng argumento upang pangatwiranan ang talatang sinipi ng aming kapatid na nalalapat sa kanilang mga Obispo at Santo Papa. 

Sa halip na sagutin ang argumento ng aming kapatid. Inupatan at siniraan nya pa ang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tinawag n'ya kaming mga "Manolistang Pulpol". Sino kaya ang tunay na Pulpol o walang alam? 

Kaya, ating talakayin ang argumento ni Abe Arganiosa, kung tama ba ang pagkaunawa n'ya sa mga talatang kanyang sinipi. 

Ang Mitra o Turban

Ang Mitra (Turban) ay isang uri ng kasuotan sa  ulo. Katulad nito ang Sumbrero, salakot, korona, at marami pang iba, na maaring isuot sa ulo. Ang Mitra ay unang ginamit ng Bayang Israel mula sa angkan ni Aaron. Ganito ang ating mababasa sa Exodo 28:2-4.
At igagawa mo ng mga banal na kasuutan si Aarong iyong kapatid sa ikaluluwalhati at ikagaganda. At iyong sasalitain sa lahat ng matalino, na aking pinagpupuspos ng diwa ng karunungan, na kanilang gawin ang kasuutan ni Aaron, upang siya'y italaga, na siya'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At ito ang mga kasuutang kanilang gagawin; isang pektoral, at isang epod, at isang balabal, at isang tunika na tinahing guhitguhit na naaanyong pariparisukat, isang mitra at isang pamigkis: at kanilang igagawa ng mga banal na kasuutan si Aarong iyong kapatid, at ang kaniyang mga anak, upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote.

Ang utos na ito ay ipinag utos sa Bayang Israel. Si Aaron na lingkod ng Diyos ay itinalaga Niya bilang isang saserdote. Tangi dito, binigyan nang karampatang kasuotan si Aaron upang mapangasiwaan n'ya ang kanyang tungkulin bilang saserdote. Ang kasuotang itinalaga ng Diyos upang ganapin ang kanyang tungkulin ay isa pong "Banal na Kasuotan". Anu ba ang hugis o anyo ng turban o mitra na pinapasuot ng Diyos kay Aaron? 

http://blackesteem.blogspot.com/2013/01/the-first-high-priest.htmlKung ating susuriin ang orihinal na hugis ng turban na ginamit ni Aaron. Tiyak na magkaiba ang Mitra na suot ng mga Obispo at Santo Papa ng Iglesia Katolika sa Turban na suot ni Aaron. Ang Turban na suot ni Aaron ay closed cap o walang butas. Kaiba sa Mitra na suot ng mga Obispo ng Iglesia Katolika na may butas sa gitan at korteng patusok.


http://www.wattsandco.com/cm-mitre-04.html

Kung ginagaya ng mga Obispo ng Iglesia Katolika ang Turban ni Aaron. Bakit hindi nila sinunod ang hugis at paglalarawan nito sa Biblia. Sa New Testament, wala tayong mababasa na ipinag utos ni Cristo na magsuot ng Turban o Mitra ang mga Apostol sa panahon ng kanilang pangangaral. Sa panahon ng unang Cristiano. Ang mga tagapangaral na nagsusuot ng turban o mitra sa ulo ay ang mga taong nasa relihiyong Judaism at Pagano. Kaya natitiyak natin na hindi nakasalig sa Biblia ang pagsusuot ng Mitra ng mga Obispo. Kumbaga sa tunay at peke, peke ang Mitra na suot ng mga Obispo sa suot ni Aaron.

Ang Paglalarawan ng Banal na Kasuotan ni Aaron

Sa hugis at anyo pa lang ng Turban ni Aaron sa Mitra ng mga Obispo ng Iglesia Katolika. Bagsak na ang kanilang pangongopya. Tangi sa Mitra, ang isa pa sa mga bagay na dapat sana ay makatawag ng pansin sa mga tao, ay yaong binabanggit na "Banal na Kasuotan" Hindi lamang ang Mitra ang tinutukoy na Banal na Kasuotan. Ganito ang mababasa natin sa mga sumunod pang talata.

Exodo 28: 2-43
At igagawa mo ng mga banal na kasuutan si Aarong iyong kapatid sa ikaluluwalhati at ikagaganda. At iyong sasalitain sa lahat ng matalino, na aking pinagpupuspos ng diwa ng karunungan, na kanilang gawin ang kasuutan ni Aaron, upang siya'y italaga, na siya'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At ito ang mga kasuutang kanilang gagawin; isang pektoral, at isang epod, at isang balabal, at isang tunika na tinahing guhitguhit na naaanyong pariparisukat, isang mitra at isang pamigkis: at kanilang igagawa ng mga banal na kasuutan si Aarong iyong kapatid, at ang kaniyang mga anak, upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At kukuha sila ng ginto, at ng kayong bughaw, at ng kulay-ube, at ng pula, at ng lino.
kanilang gagawin ang epod na ginto, at kayong bughaw, at kulay-ube, pula, at linong pinili, na yari ng bihasang mangbuburda. Magkakaroon ng dalawang pangbalikat na nagkakasugpong sa dalawang dulo niyaon; upang magkasugpong. At ang mainam na pagkayaring pamigkis na nasa ibabaw ng epod upang ibigkis, ay gagawing gaya ng pagkayari ng epod at kaputol, na ginto, kayong bughaw, at kulay-ube, at pula, at linong pinili. At kukuha ka ng dalawang batong onix, at iyong iuukit na limbag sa ibabaw ng mga yaon ang mga pangalan ng mga anak ni Israel: Anim sa kanilang mga pangalan ay sa isang bato, at ang mga pangalan ng anim na natitira ay sa isang bato, ayon sa kanilang kapanganakan. Nayari ng manguukit sa bato, na gaya ng ukit ng isang panatak, iyong iuukit sa dalawang bato, ayon sa mga pangalan ng mga anak ni Israel: iyong gagawing napamumutihan ng mga kalupkop na ginto. At iyong ilalagay ang dalawang bato sa ibabaw ng pangbalikat ng epod, upang maging mga batong pinakaalaala sa ikagagaling ng mga anak ni Israel: at papasanin ni Aaron ang kanilang mga pangalan sa harap ng Panginoon, sa ibabaw ng kaniyang dalawang balikat, na pinakaalaala. At gagawa ka ng mga kalupkop na ginto: At ng dalawang tanikalang taganas na ginto; parang pisi iyong gagawin na yaring pinili: at iyong ilalapat sa mga kalupkop ang mga tanikalang pinili.

At gagawin mo ang pektoral ng kahatulan, na gawa ng bihasang manggagawa; na gaya ng pagkayari ng epod iyong gagawin; gagawin mo na ginto, na bughaw, at kulay-ube, at pula, at linong pinili. Gagawing parisukat at nakatiklop; isang dangkal magkakaroon ang haba niyaon, at isang dangkal ang luwang niyaon. At iyong kakalupkupan ng mga kalupkop na mga bato, apat na hanay na bato: isang hanay na sardio, topacio, at karbungko ang magiging unang hanay; At ang ikalawang hanay, ay isang esmeralda, isang zapiro, at isang diamante; At ang ikatlong hanay ay isang hasinto, isang agata, at isang amatista; At ang ikaapat na hanay ay isang berilo, isang onix, at isang haspe: pawang pamumutihan ng ginto sa kanilang mga kalupkop. At ang mga bato ay iaayos sa mga pangalan ng mga anak ni Israel; labingdalawa, ayon sa mga pangalan nila; gaya ng ukit ng isang panatak, bawa't isa'y ayon sa kanilang pangalan, na magiging ukol sa labing dalawang lipi. At gagawa ka sa ibabaw ng pektoral ng mga tanikalang parang pisi, yaring pinili, na taganas na ginto. At igagawa mo ang ibabaw ng pektoral ng dalawang singsing na ginto, at ilalagay mo ang dalawang singsing sa dalawang sulok ng itaas ng pektoral. At inyong ilalagay ang dalawang pinising tanikalang ginto sa dalawang singsing sa mga sulok ng pektoral. At ang dalawang dulo ng dalawang tanikala ng pinili ay iyong ilalapat sa dalawang kalupkop, at iyong mga ilalagay sa mga pangbalikat ng epod, sa harapan. At gagawa ka ng dalawang singsing na ginto, at mga ilalagay mo sa dalawang sulok ng pektoral sa laylayan niyaon na nasa dakong kabaligtaran ng epod. At gagawa ka ng dalawang singsing na ginto, at iyong mga ikakapit sa dalawang pangbalikat ng epod, sa dakong ibaba, sa harapan, na malapit sa pagkakasugpong sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamigkis ng epod. At kanilang itatali ang pektoral sa pamamagitan ng mga singsing niyaon sa mga singsing ng epod ng isang taling bughaw, upang mamalagi sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamigkis ng epod, at upang ang pektoral ay huwag makalag sa epod. At dadalhin ni Aaron sa kaniyang sinapupunan ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na nasa pektoral ng kahatulan pagka siya'y pumapasok sa dakong banal, na pinakaalaala sa harap ng Panginoon, na palagi. At ilalagay mo sa pektoral ng kahatulan ang Urim at ang Tummim at mga ilalagay sa sinapupunan ni Aaron, pagka siya'y pumapasok sa harap ng Panginoon at dadalhing palagi ni Aaron sa harap ng Panginoon ang kahatulan sa mga anak ni Israel na nasa kaniyang sinapupunan.
At gagawin mo ang balabal ng epod na taganas na bughaw. At magkakaroon ng isang pinakaleeg sa gitna niyaon: magkakaroon ito ng isang uriang tinahi sa palibot ng pinakaleeg, gaya ng butas ng isang koselete, upang huwag mapunit. At ang saya niyaon ay igagawa mo ng mga granadang bughaw, at kulay-ube, at pula, sa palibot ng saya niyaon; at ng mga kampanilyang ginto sa gitna ng mga yaon sa palibot: Isang kampanilyang ginto at isang granada, isang kampanilyang ginto at isang granada sa saya sa ibaba ng balabal sa palibot. At isusuot ni Aaron upang mangasiwa: at ang tunog niyao'y maririnig pagka siya'y pumapasok sa dakong banal sa harap ng Panginoon, at pagka siya'y lumalabas, upang siya'y huwag mamatay.
At gagawa ka ng isang laminang taganas na ginto, at doo'y isusulat mong ukit na ayon sa ukit ng isang panatak, Banal sa Panginoon. At iyong ilalagay sa isang listong bughaw, at malalagay sa ibabaw ng mitra; sa ibabaw ng harapan ng mitra malalagay. At malalagay sa noo ni Aaron, at dadalhin ni Aaron ang kasamaan ng mga banal na bagay, na pakakabanalin ng mga anak ni Israel sa lahat nilang mga banal na kaloob; at malalagay na palagi sa kaniyang noo, upang tanggapin sa harap ng Panginoon.
At iyong hahabihin ang kasuutan na anyong parisukat, na lino, at iyong gagawin ang mitra na lino, at iyong gagawin ang pamigkis na yari ng mangbuburda.
At iyong igagawa ang mga anak ni Aaron ng mga kasuutan, at iyong igagawa sila ng mga pamigkis, at iyong igagawa sila ng mga tiara sa ikaluluwalhati at ikagaganda. At iyong isusuot kay Aarong iyong kapatid at sa kaniyang mga anak na kasama niya; at iyong papahiran ng langis sila, at iyong itatalaga sila, at iyong papagbanalin sila, upang sila'y makapangasiwa sa akin, sa katungkulang saserdote. At iyong igagawa sila ng mga salawal na lino, upang takpan ang laman ng kanilang kahubaran; mula sa mga balakang hanggang sa mga hita aabot. At isusuot ni Aaron at ng kaniyang mga anak, pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan, o pagka sila'y lumalapit sa dambana upang mangasiwa sa dakong banal; upang sila'y huwag magdala ng kasamaan, at huwag mamatay: magiging isang palatuntunang walang hanggan sa kaniya at sa kaniyang binhi pagkamatay niya.


Ang lahat ba ng bahagi ng Banal na Kasuotan na ipinag utos ng Diyos ay nagawa ba ng mga Obispo ng Iglesia Katolika at Santo Papa nila? Kung hindi nila ito nagawa, peke ang Mitra na suot ng kanilang mga Obispo. Ang bagay na ito ang magpapatunay na ang kautusang ito ay ipinag utos lamang sa Bayang Israel at hindi sa Panahong Cristiano. Tatandaan po natin na sa Panahon ng mga Unang Cristiano. Ang Turban ay laganap na din sa mga Pagano maging sa kalipunan ng relihiyong Judaism.

Kung kinuha man ng paring ito ang mga kasuotan ni Aaron. Natitiyak nating mali ang kanyang pakahulugan sa mga kasuotan ni Aaron. Kaya ang hamon ko kay Abe Arganiosa. Patunayan po ninyo na ang Banal na Kasuotan na isinuot ni Aaron ay tinutupad ninyo. Dahil kung dyaan nyu po kinuha ang pagsusuot nyu ng Mitra, Dapat pati ang iba pang kasuotan na ginamit ni Aaron ay kinuha din ninyo.

Ang pag-amin ng Iglesia Katolika

Ayon mismo sa Iglesia Katolika. Kailan nagsimula two folded cap ng Mitra ng mga Obispo at Santo Papa ng Iglesia Katolika?
Origin
The pontifical mitre is of Roman origin: it is derived from a non-liturgical head-covering distinctive of the pope, the camelaucum, to which also the tiara is to be traced. The camelaucum was worn as early as the beginning of the eighth century, as is shown by the biography of Pope Constantine I (708- 815) in the “Liber Pontificalis”. The same headcovering is also mentioned in the so-called “Donation of Constantine”. The Ninth Ordo states that the camelaucum was made of white stuff and shaped like a helmet. The coins of Sergius III (904-11) and of Benedict VII (974-83), on which St. Peter is portrayed wearing a camelaucum, give the cap the form of a cone, the original shape of the mitre. The camelaucum was worn by the pope principally during solemn processions. The mitre developed from the camelaucum in this way: in the course of the tenth century the pope began to wear this head-covering not merely during processions to the church, but also during the subsequent church service. Whether any influence was exerted by the recollection of the sacerdotal head-ornament of the high-priest of the Old Testament is not known, but probably not—at least there is no trace of any such influence. It was not until the mitre was universally worn by bishops that it was called an imitation of the Jewish sacerdotal head-ornament.
Ayon mismo sa Iglesia Katolika. Ang mitra na sinusuot ng mga Obispo at Santo Papa ng Iglesia Katolika ay sumibol lamang noong 8th Century. Maliwanag na hindi nagmula ang hugis at anyo nito sa mga Banal na Kasulatan. Taliwas sa sinasabi ni Abe Arganiosa na Biblical daw ang pagsusuot nito ng kanilang mga Obispo. 
1. Ang Mitre na sinusuot ng mga  Obispo at ng Santo Papa ng Iglesia Katolika ay hindi nagmula sa Orihinal na Mitra na suot ni Aaron at ng mga Israelita noong Panahon ng Bayang Israel.
2. Ang hugis at anyo ng Mitra ng Iglesia Katolika ay sumibol lamang noong 8th Century ayon mismo sa sarili nilang Aklat. -catholic encyclopedia. 
3. Kung totoong sinusunod ng mga Obispo at Santo Papa ng Iglesia Katolika ang ipinag utos na banal na Kasuotan ni Aaron. Dapat sana'y ito ang ginagawa ng mga Obispo at Santo Papa ng Iglesia Katolika. 

Biyernes, Hunyo 27, 2014

Cardinal James Gibbons Versus Tertullian?: Aral ba ng Biblia ang pag-aantanda ng Krus?May biblical na pinagbabatayan si James Cardinal Gibbons taliwas sa palsong pag-
aangkin ng INC. Ang mga biblical na batayan ng tanda ng krus ay mas mapapalawig pa
sa mga susunod na yugto ng pagbubunyag na ito. Pansamantala, napatunayan na naman 
natin ang nakakarimarim at kagilagilalas na pagsisinungaling ng huwad  na Iglesia ni Cristo.

-Marwill Llasos (Catholic Faith Defender)

Source: 
http://knowthetruth.ph/pambubuking-sa-panggogoyo-ng-iglesia-ni-cristo-tungkol-sa-tanda-ng-krus-part-i/

=================================================================

                       KAILANMAN AY HINDI MAGSISINUNGALING ang mga Ministro ng Iglesia ni Cristo patungkol sa sarili nilang mga reperensiya. Ang akusasyong ito ni Mr. Marwill ang bibigyan natin ng linaw at liwanag sa pagkakataong ito. Ayon sa kanyang argumento, Meron daw pinagbatayang doktrina ng Biblia ang pag-aantanda nila ng krus ayon kay Cardinal James Gibbons. Taliwas daw ito sa sinasabi ng mga Ministro ng Iglesia ni Cristo na, ang aral na ito ay pinatutunayan ng libro ni Cardinal Gibbons na walang batayan sa Biblia. Ayon kay Marwil, hindi naman si Gibbons ang nagsabi na wala sa Biblia ang aral ng pag aantanda. Kundi si Tertullian daw! Kaya sa pagkakataong ito. Ating alamin ang tunay na dahilan ng Iglesia ni Cristo kung bakit ginagamit ng aming mga ministro ang aklat ni Cardinal Gibbons. 

Si Tertullan at ang tanda ng Krus?

Upang malaman natin ang kredibilidad ng argumento ni Tertullian ukol sa susuriin nating usapin. Mahalagang malaman natin kung sino ba talaga si Tertullian sa Iglesia Katolika. Ganito po ang mababasa natin sa mga reperensya. 

The early church father Tertullian (c. 155-230), who wrote in Latin, is believed to have first used the term trinity to describe the God of the Bible.

Source:  http://www.religionfacts.com/christianity/beliefs/trinity.htm

Si Tertullian ang nagpaliwanag ng Doktrinang Trinidad ng Iglesia Katolika. Itinuturing din siyang Church Fathers dahil sa ambag na Doktrina niya sa Iglesia Katolika tulad ng Trinidad. Kaya hindi na kataka-taka na kay Tertullano magsimula ang pag aantanda ng Krus.

The Christian sign of the cross was originally made in some parts of the Christian world with the right-hand thumb across the forehead only. In other parts of the early Christian world it was done with the whole hand or with two fingers.Around the year 200 in Carthage (modern Tunisia, Africa), Tertullian says: "We Christians wear out our foreheads with the sign of the cross".Vestiges of this practice remain: some Christians sign a cross on their forehead before hearing the Gospels during Mass; foreheads are marked with an ash cross on Ash Wednesday; holy oil (called chrism) is applied on the forehead for the sacrament of Confirmation (in the East, the Holy Mystery of Chrismation, as Orthodox call the Sacraments by the name "Holy Mystery"). By the 4th century, the sign of the cross involved other parts of the body beyond the forehead.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Sign_of_the_cross


Maliwanag na ang pag aantanda gamit ang hinlalaki ng kamay ay nagmula kay Tertullano. Ika 2 Siglo lamang ito sumulpot, kaya kataka-takang ito ay may batayan sa Biblia. Ang kredibilidad ng pagpapaliwanag ni Tertulliano ukol sa bagay na ito ay mapanghahawakan. Ang tanda ng Krus ayon kay Tertullano ay tanda ng pananampalataya sa Doktrinang trinidad. Kahit sa kapanahunan natin ngayon. Alam na alam ng mga Katoliko na ang pag aantanda ng Krus gamit ang hinlalaki ng kamay ay sumasagisag o lumalarawan sa trinidad. Ayon kay Tertullian ang tanda ba ng Krus na kanyang ipinag utos ay mababasa sa Biblia? Ganito ang kanyang patotoo mismo sa aklat ni Cardinal James Gibbons.

Tertullian, who lived in the second century of the Christian era, Says: 'In all our actions when we come in or go out, when we dress, when we wash, at our meals, before retiring to sleep, ... we form on our foreheads the sign of the cross. THESE PRACTICES ARE NOT COMMANDED BY A FORMAL LAW OF SCRIPTURE; but tradition teaches them, custom confirms them, faith observes them.' 

- The Faith of our Fathers, page 3

Ayon mismo sa sariling Aklat ni Cardinal Gibbons. Inamin ni Tertullano na walang saligan sa mga banal na kasulatan ang pag aantanda ng Krus. Kung gayon, para saan ang pag tatanda ng Krus? Ganito pa rin ang pahayag sa naturang aklat ni Gibbons.

By the sign of the cross we make a profession of our faith in the Trinity and the Incarnation, and perform a most salutary act of religion.  

- ibid. 

Tulad ng patotoo ng mga naunang reperensya. Ang pagsasagawa ng tanda ng Krus na walang saligan sa mga banal na kasulatan ay nagpapahayag daw ng pananampalataya sa doktrina nilang Trinidad. Kaya sa pagkakataong ito, maliwanag na si Tertullan lang ang nag utos ng pag aantanda ng Krus at ayon mismo sa nagpatupad nito. Ito ay walang saligan sa Biblia. 

Antanda ng Krus ayon kay Marwill Llasos

Sinabi ba ni Cardinal James Gibbons na wala sa Biblia ang pag-aantanda? Hindi po at walang-wala kang mababasa sa kaniyang aklat na sinasabi niya iyon. Bunga lamang ng ilusyon ng mga INC na hindi marunong magbasa. Hindi ni minsan sinabi ni Cardinal Gibbons na wala sa Biblia ang pag-aantanda gaya ng desperado at pilit na pinalalabas ng INC. Sa katunayan, nagbigay siya ng pinagbabatayan sa Biblia kung bakit ang mga Katoliko ay may pag-aantanda ng krus.

Source: http://knowthetruth.ph/pambubuking-sa-panggogoyo-ng-iglesia-ni-cristo-tungkol-sa-tanda-ng-krus-part-i/

Sa kabila ng mga katotohanang ang pag aantanda ng Krus ay ipinag utos lamang ni Tertullano. Pilit pa rin itong pinabulaanan ni Marwill sa pamamagitan ng pahayag ni Gibbons na ang antanda daw ng Krus ay may batayan sa Biblia. Salungat sa katotohanang sinabi ng taong nag utos nito (Tertullian) na ang tanda ng Krus ay bahagi lamang ng pananampalataya sa trinidad at walang batayan sa mga Banal na Kasulatan. Ganito ang pahayag ni Gibbons patungkol sa Antanda ng Krus ayon kay Marwill.

The Ci'oss (Cross) is held in the highest reverence by Catholics, because it was the instrument of our Savior's crucifixion. It surmounts our churches and adorns our sanctuaries. We venerate it as the emblem of our salvation. "Far be it from me," says the Apostle, "to glory save in the cross of our Lord Jesus Christ. ' ' ^ 

- The Faith of our Fathers, page 3 

Kung mapanuri lamang ang mga taong nagbabasa ng Blog ni Marwil. Tiyak na malalaman nila na ang tinutukoy na Krus dito ni Gibbons ay hindi ang tanda o antanda ng Krus na itinuro ni Tertullano. Kundi ang literal na Krus na pinagpakuan kay Cristo. Sariling libro nila minamali ang pakahulugan upang mapagtakpan lang ang mali nilang mga Doktrina. Anu pa ang katunayan na magkaiba ang Krus na tinutukoy ni Gibbons sa Krus na tinutukoy ni Tertulliano? Ganito pa ang mababasa natin sa libro pa rin ni Cardinal Gibbons.

It is also a very ancient and pious practice for the faithful to make on their person the sign of the Cross, saying at the same time: "In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost." Tertullian, who lived in the second century of the Christian era, says: "In all our actions, when we come in or gcout, when we dress, when we wash, at our meals, before retiring to sleep, .. we form on our foreheads the sign of the cross. These practices are not commanded by a formal law of Scripture; but tradition teaches them, custom confirms them, faith observes them." ^ By the sign of the cross we make a profession of our faith in the Trinity and the Incarnation, and perform a most salutary act of religion.

- ibid

Lumalabas na gustong palitawin ni Marwill na magkakontra si Gibbons at Tertullian. Ang mga abogado talaga ay sanay na humabi nang kasinungalingan. Kahit mismo mga sarili nilang reperensya ay handa nilang maliin at salungatin maganap lamang nila ang layunin nilang maipanalo ang baluktot nilang doktrina. 

Hindi magkakontra si Tertullano at Gibbons. At hindi din nagsinungaling ang mga Ministro ng Iglesia ni Cristo na ang antanda o tanda ng Krus ay walang saligan sa mga Banal na Kasulatan ayon mismo sa aklat ni Cardinal Gibbons. Sa pagkakataong ito, kitang kita natin ang pamimilipit ni Marwill Llasos sa sarili nilang reperensya. Sa halip na aminin ang pagkakamali ng kanilang doktrina. Buong giting n'ya pang pinaratangan ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo na sinungaling. 

Ang Krus na tinutukoy ni Gibbons ay ang literal na krus na pinagpakuan ni Cristo, samantalang ang Krus naman na tinutukoy ni Tertullano na walang batayan sa mga Banal na Kasulatan ay ang antanda o tanda ng Krus na mas kilala ngayon sa tawag na "sign of the cross". Sa pagkakataong ito sino kaya ang sinungaling? Si Cardinal Gibbons at Tertulliano ba o si Atty. Marwill Llasos?

Huwebes, Hunyo 26, 2014

Pasugo, Pinirata ng mga Catholic Faith Defender

                                            


               DAHIL SA HINDI mapatunayan ng mga Catholic Faith Defenders ang akusasyon nila laban sa Iglesia ni Cristo na, di umano'y kami daw ay sumasamba sa Kapatid ng Felix Y. Manalo. Gumamit na naman sila ng isang mapanirang akusasyon laban sa Iglesia ni Cristo. Upang mapatunayan lamang ang kanilang akusasyon laban sa Iglesia ni Cristo. Gumamit sila ng Pasugo (Opisyal na babasahin ng Iglesia ni Cristo). Dito'y tahasan nilang pinaratangan ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na kami daw ay sumasamba sa Kapatid na Felix Y. Manalo. Ito ang susuriin natin at bibigyan ng linaw. Totoo kaya ang nilalaman ng naturang Pasugo? Sinu ba talaga ang sinasamba ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo?

Ang Pamemeke sa Pasugo

Upang mapatunayan nila ang mapanirang akusasyon laban sa Iglesia ni Cristo. Sumipi sila ng artikulo sa Pasugo. Ang naturang artikulo ay isang tula. Tula mula kay Kapatid na Daniel Lapid Sr. Ang naturang Tula ay quoted daw nila sa Pasugo Issue May 1996. Ganito ang kanilang pagkakasipi.


" Nung isilang ang sinugo, nag simula siyang nag i-isa,
 na batbat sa pagsasara, si kapatid na Manalo, 
pangalan nya'y luwalhatihin at SAMBAHIN" -Pasugo, May 1996

Source:https://www.facebook.com/photo.php fbid=1409217495985749&set=a.1387707418136757.1073741828.100006925361808&type=1

Ang naturang Photos ay pag mamay-ari mismo ng isa Catholic Faith Defender na nagpapakilalang Kuya Adviser. Adviser nga ba talaga o mandarayang adviser? Ang paratang ng Catholic Faith Defender na iyan ay sinugundahan ng iba pang mga kapwa n'ya mang-uupat sa Iglesia. Narito ang kanilang mga akusasyon at paratang sa INC.

Marco Crisostomo putrages na yan!... parang si QUIBOLOY din ang estelo ah.. sinasamba ang sugo. gumamit pa ng ngalan ni Kristo napaka EPOKRITO talaga. hoy Jacob Villarante lumabas ka sa lungga mo.
December 28, 2013 at 2:17pm · Like
Errol Raviz heheheh, MAY PASUGO PALA SILA NA GANYAN,, SINASAMBA PALA NILA SI KA FELIX, HEHEHEHE, GRABE ANG PANGHUHUSGA SA ATING KATOLIKO, TAPOS SILA>> MAS MALALA PA!!!! WEW
Kuya Adviser BAKIT HINDI MO TIGNAN SA PASUGO NIYO 

"Nung isilang ang sinugo, nag simula siyang nag i-isa, na batbat sa pag sasara, si kapatid na Manalo, pangalan nya'y luwalatihin at sambahin."

(-Pasugo, May 1996, poem by Daniel Lapid Sr.)

Ilan lamang sila sa mga taong nang husga agad sa nakita nila at hindi man lang nagsuri kung totoo ang reperensya. Sa panig naming mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nakakabahala ang ganyang quotation, sapagka't kailanman ay walang Doktrina ang Iglesia ni Cristo na dapat sambahin ang Kapatid na Felix Y. Manalo. Kaya suriin natin. Totoo kaya ang quoted nila sa Pasugo?

Ang tunay na nilalaman ng Pasugo


Dahil sa ang quotation sa Pasugo ay salungat sa mga dalisay na aral ng ating Panginoong Diyos. Minarapat naming suriin ang Pasugo at alamin ang tunay na nilalaman nito. Ganito ang nakasulat sa scanned Copy ng Pasugo Issue May 1996. Tula ni Kapatid na Daniel Lapid Sr.
                   


"Ang Iglesia ni Cristo, sa Diyos ay nagpupuri,
Sa tulong N'yang iginawad sa Sugo N'yang bilang huli,
Siya ang nagpalakas, umalalay at kumandili,
Pangalan N'ya'y luwalhatiin at sambahin na parati.

Malinaw at maliwanag na ang nilalaman ng siniping tula ni Kuya Adviser ay mali at hindi tunay na nilalaman ng Pasugo. Ang hindi pa alam ng mga CFD. Ang naturang tula ay Quoted mula sa Isaias 41:10.

Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.

Ang naturang hula ay isa sa mga pangako ng Diyos sa Sugong pinili Niya. Dito natin mapapatunayan na minali ng mga Catholic Faith defender ang naturang tula. Dahil sa hindi nila mapatunayan na sinasamba namin ang Kapatid na FYM ginawa nila ito upang linlangin ang mga taong nagsusuri sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Kailanman wala po kaming doktrina na sambahin ang Kapatid na Felix Y. Manalo. Sapagka't ang aral na iyan ay salungat sa mga aral na mababasa sa mga Banal na Kasulatan at  doktrinang sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo.

Sino ang sinasamba ng Iglesia ni Cristo ayon sa Biblia?

Ang Doktrina ukol sa pagsamba ay nakabatay sa mga aral ng Diyos na mababasa sa mga Banal na Kasulatan. Hindi ito inimbento ng mga Ministro o ng Kapatid na Felix Y. Manalo. Kung sino ang marapat na sambahin ng tao? Yaan po ay itinuro ni Cristo bago pa man Siya umakyat sa langit. Ganito po ang Kaniyang pagtuturo.

Lucas 4:8 
At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Nasusulat, Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran.”

Ayon sa ating Panginoong Jesucristo ang Diyos lamang ang marapat na sambahin ng mga tao. Ang paglilinkod ay marapat lamang iukol sa Kaniya at hindi sa mga inanyuang rebulto at larawan. Itinuro din ba ng ating Panginoong Jesucristo kung sino ang Diyos na marapat sambahin ng mga tunay na Cristiano?

Juan 17:1,3 
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. 

Kung mayroon mang itinuturo ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos na marapat sambahin at paglingkuran ng tao. Yaon ay ang Ama na Siyang nagsugo sa Kaniya upang ipangaral ang mga Katotohanang narinig Niya sa Diyos. Maaring itanong ng mga nagsusuri. Kung ang Ama lamang ang dapat sambahin ng mga tunay na Cristiano. Bakit kayo sumasamba kay Cristo na Tao sa likas na kalagayan? Ang katanungang iyan ay madalas nating marinig sa mga taong nagsusuri sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Sino ba ang nag utos na sambahin ang ating Panginoong Jesucristo? Ganito ang mababasa natin sa Biblia. 

Filipos 2:9-11
“Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan;  Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama.”

Kung sinasamba man ng Iglesia ni Cristo ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ito nangangahulugang Siya ay tunay din na Diyos. Ang pagsamba ng Iglesia ni Cristo sa ating Panginoong Jesucristo ay pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi dahil sa Siya ay Diyos. Ang mga katotohanang ito ang siya sanang maging daan upang patuloy nyu pa pong suriin ang mga aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kailanman ay hindi doktrina ng Iglesia ni Cristo na sambahin ang pangalan ng Kapatid na Felix Y. Manalo. Kundi ito'y bahagi lamang ng mga paninira nila sa Iglesia ni Cristo. 

Ginagawa nila ang mga paninirang ito, sapagka't hindi nila kayang tindigan ang mga sarili nilang Doktrina. Ang pandarayang ginawa ng mga Catholic Faith Defenders ay hindi na dapat pagtakhan ng maraming tao. Sapagka't malaon na itong ipinagpauna ng mga Banal na Kasulatan.

2 Tesalonica 2:9-12

Paglitaw ng Suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan.