Iglesia ni Cristo (Church of Christ) act 20:28 lamsa translations

Sabado, Hunyo 28, 2014

Palpak na Argumento ng Pari tungkol sa Mitra ng kanilang mga Obispo at PapaFR. ABE:
KATANGAHAN NA NAMAN IYAN NG MGA MANALO AT NG MGA TUTA NILANG MANOLISTANG PULPOL. HA HA HA NAPAKA-BOBO TALAGA NITONG MGA MANOLISTANG PULPOL. IGNORANTE SA HISTORY AND CULTURE OF ISRAEL NA MAY TAKIP SA ULO ANG MGA RABBI AT MGA SASERDOTE NG DIOS SIMULA PA SA LUMANG TIPAN. INIUTOS NG DIOS NA ANG MGA PARING MAGLILINGKOD SA KANYANG ALTAR, DAMBANA O SANCTUARIO AY DAPAT NAKASUOT NG MITRE, HOLY CROWN AT NG TURBAN. YANG SUOT NG MGA OBISPO NATIN SA PICTURE NILA ANG TAWAG DIYAN AY MITRE O MITRA. ANG KORONA NG PAPA SA ULO ANG TAWAG AY TIARA. PAREHONG NASA BIBLIA ANG MGA IYAN:
Ex 28:4 [KJV] And these are the garments which they shall make; a breastplate, and an ephod, and a robe, and a broidered coat, a MITRE, and a girdle: and they shall make holy garments for Aaron thy brother, and his sons, that he may minister unto me in the priest’s office.
Ex 28:37 And thou shalt put it on a blue lace, that it may be upon the MITRE; upon the forefront of the MITRE it shall be.
Ex 28:39 And thou shalt embroider the coat of fine linen, and thou shalt make THE MITRE of fine linen, and thou shalt make the girdle of needlework.
http://www.splendorofthechurch.com.ph/2013/04/05/1-tim-25-and-the-intercession-of-saints-by-jack-saliba/

=================================================================
Ang nasaksihan nyu sa itaas ay isang mapanirang argumento ng isang Paring Katoliko patungkol sa siniping talata ng aming kapatid. Ang talatang tinutukoy ng aming kapatid ay yaong nakasulat sa 1 Corinto 11:4,7. 
Ang bawa't lalaking nanalangin, o nanghuhula na may takip ang ulo, ay niwawalan ng puri ang kaniyang ulo.  Sapagka't katotohanang ang lalake ay hindi dapat maglambong sa kaniyang ulo, palibhasa'y larawan siya at kaluwalhatian ng Dios: nguni't ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalake.

Ayon sa siniping talata ng aming kapatid. Ang lalaking nanalangin daw na may takip sa kaniyang ulo ay niwawalan daw ng puri ang kaniyang ulo. Tinamaan ng husto dito si Abe Arganiosa, kaya gumawa siya ng argumento upang pangatwiranan ang talatang sinipi ng aming kapatid na nalalapat sa kanilang mga Obispo at Santo Papa. 

Sa halip na sagutin ang argumento ng aming kapatid. Inupatan at siniraan nya pa ang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tinawag n'ya kaming mga "Manolistang Pulpol". Sino kaya ang tunay na Pulpol o walang alam? 

Kaya, ating talakayin ang argumento ni Abe Arganiosa, kung tama ba ang pagkaunawa n'ya sa mga talatang kanyang sinipi. 

Ang Mitra o Turban

Ang Mitra (Turban) ay isang uri ng kasuotan sa  ulo. Katulad nito ang Sumbrero, salakot, korona, at marami pang iba, na maaring isuot sa ulo. Ang Mitra ay unang ginamit ng Bayang Israel mula sa angkan ni Aaron. Ganito ang ating mababasa sa Exodo 28:2-4.
At igagawa mo ng mga banal na kasuutan si Aarong iyong kapatid sa ikaluluwalhati at ikagaganda. At iyong sasalitain sa lahat ng matalino, na aking pinagpupuspos ng diwa ng karunungan, na kanilang gawin ang kasuutan ni Aaron, upang siya'y italaga, na siya'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At ito ang mga kasuutang kanilang gagawin; isang pektoral, at isang epod, at isang balabal, at isang tunika na tinahing guhitguhit na naaanyong pariparisukat, isang mitra at isang pamigkis: at kanilang igagawa ng mga banal na kasuutan si Aarong iyong kapatid, at ang kaniyang mga anak, upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote.

Ang utos na ito ay ipinag utos sa Bayang Israel. Si Aaron na lingkod ng Diyos ay itinalaga Niya bilang isang saserdote. Tangi dito, binigyan nang karampatang kasuotan si Aaron upang mapangasiwaan n'ya ang kanyang tungkulin bilang saserdote. Ang kasuotang itinalaga ng Diyos upang ganapin ang kanyang tungkulin ay isa pong "Banal na Kasuotan". Anu ba ang hugis o anyo ng turban o mitra na pinapasuot ng Diyos kay Aaron? 

http://blackesteem.blogspot.com/2013/01/the-first-high-priest.htmlKung ating susuriin ang orihinal na hugis ng turban na ginamit ni Aaron. Tiyak na magkaiba ang Mitra na suot ng mga Obispo at Santo Papa ng Iglesia Katolika sa Turban na suot ni Aaron. Ang Turban na suot ni Aaron ay closed cap o walang butas. Kaiba sa Mitra na suot ng mga Obispo ng Iglesia Katolika na may butas sa gitan at korteng patusok.


http://www.wattsandco.com/cm-mitre-04.html

Kung ginagaya ng mga Obispo ng Iglesia Katolika ang Turban ni Aaron. Bakit hindi nila sinunod ang hugis at paglalarawan nito sa Biblia. Sa New Testament, wala tayong mababasa na ipinag utos ni Cristo na magsuot ng Turban o Mitra ang mga Apostol sa panahon ng kanilang pangangaral. Sa panahon ng unang Cristiano. Ang mga tagapangaral na nagsusuot ng turban o mitra sa ulo ay ang mga taong nasa relihiyong Judaism at Pagano. Kaya natitiyak natin na hindi nakasalig sa Biblia ang pagsusuot ng Mitra ng mga Obispo. Kumbaga sa tunay at peke, peke ang Mitra na suot ng mga Obispo sa suot ni Aaron.

Ang Paglalarawan ng Banal na Kasuotan ni Aaron

Sa hugis at anyo pa lang ng Turban ni Aaron sa Mitra ng mga Obispo ng Iglesia Katolika. Bagsak na ang kanilang pangongopya. Tangi sa Mitra, ang isa pa sa mga bagay na dapat sana ay makatawag ng pansin sa mga tao, ay yaong binabanggit na "Banal na Kasuotan" Hindi lamang ang Mitra ang tinutukoy na Banal na Kasuotan. Ganito ang mababasa natin sa mga sumunod pang talata.

Exodo 28: 2-43
At igagawa mo ng mga banal na kasuutan si Aarong iyong kapatid sa ikaluluwalhati at ikagaganda. At iyong sasalitain sa lahat ng matalino, na aking pinagpupuspos ng diwa ng karunungan, na kanilang gawin ang kasuutan ni Aaron, upang siya'y italaga, na siya'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At ito ang mga kasuutang kanilang gagawin; isang pektoral, at isang epod, at isang balabal, at isang tunika na tinahing guhitguhit na naaanyong pariparisukat, isang mitra at isang pamigkis: at kanilang igagawa ng mga banal na kasuutan si Aarong iyong kapatid, at ang kaniyang mga anak, upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At kukuha sila ng ginto, at ng kayong bughaw, at ng kulay-ube, at ng pula, at ng lino.
kanilang gagawin ang epod na ginto, at kayong bughaw, at kulay-ube, pula, at linong pinili, na yari ng bihasang mangbuburda. Magkakaroon ng dalawang pangbalikat na nagkakasugpong sa dalawang dulo niyaon; upang magkasugpong. At ang mainam na pagkayaring pamigkis na nasa ibabaw ng epod upang ibigkis, ay gagawing gaya ng pagkayari ng epod at kaputol, na ginto, kayong bughaw, at kulay-ube, at pula, at linong pinili. At kukuha ka ng dalawang batong onix, at iyong iuukit na limbag sa ibabaw ng mga yaon ang mga pangalan ng mga anak ni Israel: Anim sa kanilang mga pangalan ay sa isang bato, at ang mga pangalan ng anim na natitira ay sa isang bato, ayon sa kanilang kapanganakan. Nayari ng manguukit sa bato, na gaya ng ukit ng isang panatak, iyong iuukit sa dalawang bato, ayon sa mga pangalan ng mga anak ni Israel: iyong gagawing napamumutihan ng mga kalupkop na ginto. At iyong ilalagay ang dalawang bato sa ibabaw ng pangbalikat ng epod, upang maging mga batong pinakaalaala sa ikagagaling ng mga anak ni Israel: at papasanin ni Aaron ang kanilang mga pangalan sa harap ng Panginoon, sa ibabaw ng kaniyang dalawang balikat, na pinakaalaala. At gagawa ka ng mga kalupkop na ginto: At ng dalawang tanikalang taganas na ginto; parang pisi iyong gagawin na yaring pinili: at iyong ilalapat sa mga kalupkop ang mga tanikalang pinili.

At gagawin mo ang pektoral ng kahatulan, na gawa ng bihasang manggagawa; na gaya ng pagkayari ng epod iyong gagawin; gagawin mo na ginto, na bughaw, at kulay-ube, at pula, at linong pinili. Gagawing parisukat at nakatiklop; isang dangkal magkakaroon ang haba niyaon, at isang dangkal ang luwang niyaon. At iyong kakalupkupan ng mga kalupkop na mga bato, apat na hanay na bato: isang hanay na sardio, topacio, at karbungko ang magiging unang hanay; At ang ikalawang hanay, ay isang esmeralda, isang zapiro, at isang diamante; At ang ikatlong hanay ay isang hasinto, isang agata, at isang amatista; At ang ikaapat na hanay ay isang berilo, isang onix, at isang haspe: pawang pamumutihan ng ginto sa kanilang mga kalupkop. At ang mga bato ay iaayos sa mga pangalan ng mga anak ni Israel; labingdalawa, ayon sa mga pangalan nila; gaya ng ukit ng isang panatak, bawa't isa'y ayon sa kanilang pangalan, na magiging ukol sa labing dalawang lipi. At gagawa ka sa ibabaw ng pektoral ng mga tanikalang parang pisi, yaring pinili, na taganas na ginto. At igagawa mo ang ibabaw ng pektoral ng dalawang singsing na ginto, at ilalagay mo ang dalawang singsing sa dalawang sulok ng itaas ng pektoral. At inyong ilalagay ang dalawang pinising tanikalang ginto sa dalawang singsing sa mga sulok ng pektoral. At ang dalawang dulo ng dalawang tanikala ng pinili ay iyong ilalapat sa dalawang kalupkop, at iyong mga ilalagay sa mga pangbalikat ng epod, sa harapan. At gagawa ka ng dalawang singsing na ginto, at mga ilalagay mo sa dalawang sulok ng pektoral sa laylayan niyaon na nasa dakong kabaligtaran ng epod. At gagawa ka ng dalawang singsing na ginto, at iyong mga ikakapit sa dalawang pangbalikat ng epod, sa dakong ibaba, sa harapan, na malapit sa pagkakasugpong sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamigkis ng epod. At kanilang itatali ang pektoral sa pamamagitan ng mga singsing niyaon sa mga singsing ng epod ng isang taling bughaw, upang mamalagi sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamigkis ng epod, at upang ang pektoral ay huwag makalag sa epod. At dadalhin ni Aaron sa kaniyang sinapupunan ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na nasa pektoral ng kahatulan pagka siya'y pumapasok sa dakong banal, na pinakaalaala sa harap ng Panginoon, na palagi. At ilalagay mo sa pektoral ng kahatulan ang Urim at ang Tummim at mga ilalagay sa sinapupunan ni Aaron, pagka siya'y pumapasok sa harap ng Panginoon at dadalhing palagi ni Aaron sa harap ng Panginoon ang kahatulan sa mga anak ni Israel na nasa kaniyang sinapupunan.
At gagawin mo ang balabal ng epod na taganas na bughaw. At magkakaroon ng isang pinakaleeg sa gitna niyaon: magkakaroon ito ng isang uriang tinahi sa palibot ng pinakaleeg, gaya ng butas ng isang koselete, upang huwag mapunit. At ang saya niyaon ay igagawa mo ng mga granadang bughaw, at kulay-ube, at pula, sa palibot ng saya niyaon; at ng mga kampanilyang ginto sa gitna ng mga yaon sa palibot: Isang kampanilyang ginto at isang granada, isang kampanilyang ginto at isang granada sa saya sa ibaba ng balabal sa palibot. At isusuot ni Aaron upang mangasiwa: at ang tunog niyao'y maririnig pagka siya'y pumapasok sa dakong banal sa harap ng Panginoon, at pagka siya'y lumalabas, upang siya'y huwag mamatay.
At gagawa ka ng isang laminang taganas na ginto, at doo'y isusulat mong ukit na ayon sa ukit ng isang panatak, Banal sa Panginoon. At iyong ilalagay sa isang listong bughaw, at malalagay sa ibabaw ng mitra; sa ibabaw ng harapan ng mitra malalagay. At malalagay sa noo ni Aaron, at dadalhin ni Aaron ang kasamaan ng mga banal na bagay, na pakakabanalin ng mga anak ni Israel sa lahat nilang mga banal na kaloob; at malalagay na palagi sa kaniyang noo, upang tanggapin sa harap ng Panginoon.
At iyong hahabihin ang kasuutan na anyong parisukat, na lino, at iyong gagawin ang mitra na lino, at iyong gagawin ang pamigkis na yari ng mangbuburda.
At iyong igagawa ang mga anak ni Aaron ng mga kasuutan, at iyong igagawa sila ng mga pamigkis, at iyong igagawa sila ng mga tiara sa ikaluluwalhati at ikagaganda. At iyong isusuot kay Aarong iyong kapatid at sa kaniyang mga anak na kasama niya; at iyong papahiran ng langis sila, at iyong itatalaga sila, at iyong papagbanalin sila, upang sila'y makapangasiwa sa akin, sa katungkulang saserdote. At iyong igagawa sila ng mga salawal na lino, upang takpan ang laman ng kanilang kahubaran; mula sa mga balakang hanggang sa mga hita aabot. At isusuot ni Aaron at ng kaniyang mga anak, pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan, o pagka sila'y lumalapit sa dambana upang mangasiwa sa dakong banal; upang sila'y huwag magdala ng kasamaan, at huwag mamatay: magiging isang palatuntunang walang hanggan sa kaniya at sa kaniyang binhi pagkamatay niya.


Ang lahat ba ng bahagi ng Banal na Kasuotan na ipinag utos ng Diyos ay nagawa ba ng mga Obispo ng Iglesia Katolika at Santo Papa nila? Kung hindi nila ito nagawa, peke ang Mitra na suot ng kanilang mga Obispo. Ang bagay na ito ang magpapatunay na ang kautusang ito ay ipinag utos lamang sa Bayang Israel at hindi sa Panahong Cristiano. Tatandaan po natin na sa Panahon ng mga Unang Cristiano. Ang Turban ay laganap na din sa mga Pagano maging sa kalipunan ng relihiyong Judaism.

Kung kinuha man ng paring ito ang mga kasuotan ni Aaron. Natitiyak nating mali ang kanyang pakahulugan sa mga kasuotan ni Aaron. Kaya ang hamon ko kay Abe Arganiosa. Patunayan po ninyo na ang Banal na Kasuotan na isinuot ni Aaron ay tinutupad ninyo. Dahil kung dyaan nyu po kinuha ang pagsusuot nyu ng Mitra, Dapat pati ang iba pang kasuotan na ginamit ni Aaron ay kinuha din ninyo.

Ang pag-amin ng Iglesia Katolika

Ayon mismo sa Iglesia Katolika. Kailan nagsimula two folded cap ng Mitra ng mga Obispo at Santo Papa ng Iglesia Katolika?
Origin
The pontifical mitre is of Roman origin: it is derived from a non-liturgical head-covering distinctive of the pope, the camelaucum, to which also the tiara is to be traced. The camelaucum was worn as early as the beginning of the eighth century, as is shown by the biography of Pope Constantine I (708- 815) in the “Liber Pontificalis”. The same headcovering is also mentioned in the so-called “Donation of Constantine”. The Ninth Ordo states that the camelaucum was made of white stuff and shaped like a helmet. The coins of Sergius III (904-11) and of Benedict VII (974-83), on which St. Peter is portrayed wearing a camelaucum, give the cap the form of a cone, the original shape of the mitre. The camelaucum was worn by the pope principally during solemn processions. The mitre developed from the camelaucum in this way: in the course of the tenth century the pope began to wear this head-covering not merely during processions to the church, but also during the subsequent church service. Whether any influence was exerted by the recollection of the sacerdotal head-ornament of the high-priest of the Old Testament is not known, but probably not—at least there is no trace of any such influence. It was not until the mitre was universally worn by bishops that it was called an imitation of the Jewish sacerdotal head-ornament.
Ayon mismo sa Iglesia Katolika. Ang mitra na sinusuot ng mga Obispo at Santo Papa ng Iglesia Katolika ay sumibol lamang noong 8th Century. Maliwanag na hindi nagmula ang hugis at anyo nito sa mga Banal na Kasulatan. Taliwas sa sinasabi ni Abe Arganiosa na Biblical daw ang pagsusuot nito ng kanilang mga Obispo. 
1. Ang Mitre na sinusuot ng mga  Obispo at ng Santo Papa ng Iglesia Katolika ay hindi nagmula sa Orihinal na Mitra na suot ni Aaron at ng mga Israelita noong Panahon ng Bayang Israel.
2. Ang hugis at anyo ng Mitra ng Iglesia Katolika ay sumibol lamang noong 8th Century ayon mismo sa sarili nilang Aklat. -catholic encyclopedia. 
3. Kung totoong sinusunod ng mga Obispo at Santo Papa ng Iglesia Katolika ang ipinag utos na banal na Kasuotan ni Aaron. Dapat sana'y ito ang ginagawa ng mga Obispo at Santo Papa ng Iglesia Katolika. 

Biyernes, Hunyo 27, 2014

Cardinal James Gibbons Versus Tertullian?: Aral ba ng Biblia ang pag-aantanda ng Krus?May biblical na pinagbabatayan si James Cardinal Gibbons taliwas sa palsong pag-
aangkin ng INC. Ang mga biblical na batayan ng tanda ng krus ay mas mapapalawig pa
sa mga susunod na yugto ng pagbubunyag na ito. Pansamantala, napatunayan na naman 
natin ang nakakarimarim at kagilagilalas na pagsisinungaling ng huwad  na Iglesia ni Cristo.

-Marwill Llasos (Catholic Faith Defender)

Source: 
http://knowthetruth.ph/pambubuking-sa-panggogoyo-ng-iglesia-ni-cristo-tungkol-sa-tanda-ng-krus-part-i/

=================================================================

                       KAILANMAN AY HINDI MAGSISINUNGALING ang mga Ministro ng Iglesia ni Cristo patungkol sa sarili nilang mga reperensiya. Ang akusasyong ito ni Mr. Marwill ang bibigyan natin ng linaw at liwanag sa pagkakataong ito. Ayon sa kanyang argumento, Meron daw pinagbatayang doktrina ng Biblia ang pag-aantanda nila ng krus ayon kay Cardinal James Gibbons. Taliwas daw ito sa sinasabi ng mga Ministro ng Iglesia ni Cristo na, ang aral na ito ay pinatutunayan ng libro ni Cardinal Gibbons na walang batayan sa Biblia. Ayon kay Marwil, hindi naman si Gibbons ang nagsabi na wala sa Biblia ang aral ng pag aantanda. Kundi si Tertullian daw! Kaya sa pagkakataong ito. Ating alamin ang tunay na dahilan ng Iglesia ni Cristo kung bakit ginagamit ng aming mga ministro ang aklat ni Cardinal Gibbons. 

Si Tertullan at ang tanda ng Krus?

Upang malaman natin ang kredibilidad ng argumento ni Tertullian ukol sa susuriin nating usapin. Mahalagang malaman natin kung sino ba talaga si Tertullian sa Iglesia Katolika. Ganito po ang mababasa natin sa mga reperensya. 

The early church father Tertullian (c. 155-230), who wrote in Latin, is believed to have first used the term trinity to describe the God of the Bible.

Source:  http://www.religionfacts.com/christianity/beliefs/trinity.htm

Si Tertullian ang nagpaliwanag ng Doktrinang Trinidad ng Iglesia Katolika. Itinuturing din siyang Church Fathers dahil sa ambag na Doktrina niya sa Iglesia Katolika tulad ng Trinidad. Kaya hindi na kataka-taka na kay Tertullano magsimula ang pag aantanda ng Krus.

The Christian sign of the cross was originally made in some parts of the Christian world with the right-hand thumb across the forehead only. In other parts of the early Christian world it was done with the whole hand or with two fingers.Around the year 200 in Carthage (modern Tunisia, Africa), Tertullian says: "We Christians wear out our foreheads with the sign of the cross".Vestiges of this practice remain: some Christians sign a cross on their forehead before hearing the Gospels during Mass; foreheads are marked with an ash cross on Ash Wednesday; holy oil (called chrism) is applied on the forehead for the sacrament of Confirmation (in the East, the Holy Mystery of Chrismation, as Orthodox call the Sacraments by the name "Holy Mystery"). By the 4th century, the sign of the cross involved other parts of the body beyond the forehead.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Sign_of_the_cross


Maliwanag na ang pag aantanda gamit ang hinlalaki ng kamay ay nagmula kay Tertullano. Ika 2 Siglo lamang ito sumulpot, kaya kataka-takang ito ay may batayan sa Biblia. Ang kredibilidad ng pagpapaliwanag ni Tertulliano ukol sa bagay na ito ay mapanghahawakan. Ang tanda ng Krus ayon kay Tertullano ay tanda ng pananampalataya sa Doktrinang trinidad. Kahit sa kapanahunan natin ngayon. Alam na alam ng mga Katoliko na ang pag aantanda ng Krus gamit ang hinlalaki ng kamay ay sumasagisag o lumalarawan sa trinidad. Ayon kay Tertullian ang tanda ba ng Krus na kanyang ipinag utos ay mababasa sa Biblia? Ganito ang kanyang patotoo mismo sa aklat ni Cardinal James Gibbons.

Tertullian, who lived in the second century of the Christian era, Says: 'In all our actions when we come in or go out, when we dress, when we wash, at our meals, before retiring to sleep, ... we form on our foreheads the sign of the cross. THESE PRACTICES ARE NOT COMMANDED BY A FORMAL LAW OF SCRIPTURE; but tradition teaches them, custom confirms them, faith observes them.' 

- The Faith of our Fathers, page 3

Ayon mismo sa sariling Aklat ni Cardinal Gibbons. Inamin ni Tertullano na walang saligan sa mga banal na kasulatan ang pag aantanda ng Krus. Kung gayon, para saan ang pag tatanda ng Krus? Ganito pa rin ang pahayag sa naturang aklat ni Gibbons.

By the sign of the cross we make a profession of our faith in the Trinity and the Incarnation, and perform a most salutary act of religion.  

- ibid. 

Tulad ng patotoo ng mga naunang reperensya. Ang pagsasagawa ng tanda ng Krus na walang saligan sa mga banal na kasulatan ay nagpapahayag daw ng pananampalataya sa doktrina nilang Trinidad. Kaya sa pagkakataong ito, maliwanag na si Tertullan lang ang nag utos ng pag aantanda ng Krus at ayon mismo sa nagpatupad nito. Ito ay walang saligan sa Biblia. 

Antanda ng Krus ayon kay Marwill Llasos

Sinabi ba ni Cardinal James Gibbons na wala sa Biblia ang pag-aantanda? Hindi po at walang-wala kang mababasa sa kaniyang aklat na sinasabi niya iyon. Bunga lamang ng ilusyon ng mga INC na hindi marunong magbasa. Hindi ni minsan sinabi ni Cardinal Gibbons na wala sa Biblia ang pag-aantanda gaya ng desperado at pilit na pinalalabas ng INC. Sa katunayan, nagbigay siya ng pinagbabatayan sa Biblia kung bakit ang mga Katoliko ay may pag-aantanda ng krus.

Source: http://knowthetruth.ph/pambubuking-sa-panggogoyo-ng-iglesia-ni-cristo-tungkol-sa-tanda-ng-krus-part-i/

Sa kabila ng mga katotohanang ang pag aantanda ng Krus ay ipinag utos lamang ni Tertullano. Pilit pa rin itong pinabulaanan ni Marwill sa pamamagitan ng pahayag ni Gibbons na ang antanda daw ng Krus ay may batayan sa Biblia. Salungat sa katotohanang sinabi ng taong nag utos nito (Tertullian) na ang tanda ng Krus ay bahagi lamang ng pananampalataya sa trinidad at walang batayan sa mga Banal na Kasulatan. Ganito ang pahayag ni Gibbons patungkol sa Antanda ng Krus ayon kay Marwill.

The Ci'oss (Cross) is held in the highest reverence by Catholics, because it was the instrument of our Savior's crucifixion. It surmounts our churches and adorns our sanctuaries. We venerate it as the emblem of our salvation. "Far be it from me," says the Apostle, "to glory save in the cross of our Lord Jesus Christ. ' ' ^ 

- The Faith of our Fathers, page 3 

Kung mapanuri lamang ang mga taong nagbabasa ng Blog ni Marwil. Tiyak na malalaman nila na ang tinutukoy na Krus dito ni Gibbons ay hindi ang tanda o antanda ng Krus na itinuro ni Tertullano. Kundi ang literal na Krus na pinagpakuan kay Cristo. Sariling libro nila minamali ang pakahulugan upang mapagtakpan lang ang mali nilang mga Doktrina. Anu pa ang katunayan na magkaiba ang Krus na tinutukoy ni Gibbons sa Krus na tinutukoy ni Tertulliano? Ganito pa ang mababasa natin sa libro pa rin ni Cardinal Gibbons.

It is also a very ancient and pious practice for the faithful to make on their person the sign of the Cross, saying at the same time: "In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost." Tertullian, who lived in the second century of the Christian era, says: "In all our actions, when we come in or gcout, when we dress, when we wash, at our meals, before retiring to sleep, .. we form on our foreheads the sign of the cross. These practices are not commanded by a formal law of Scripture; but tradition teaches them, custom confirms them, faith observes them." ^ By the sign of the cross we make a profession of our faith in the Trinity and the Incarnation, and perform a most salutary act of religion.

- ibid

Lumalabas na gustong palitawin ni Marwill na magkakontra si Gibbons at Tertullian. Ang mga abogado talaga ay sanay na humabi nang kasinungalingan. Kahit mismo mga sarili nilang reperensya ay handa nilang maliin at salungatin maganap lamang nila ang layunin nilang maipanalo ang baluktot nilang doktrina. 

Hindi magkakontra si Tertullano at Gibbons. At hindi din nagsinungaling ang mga Ministro ng Iglesia ni Cristo na ang antanda o tanda ng Krus ay walang saligan sa mga Banal na Kasulatan ayon mismo sa aklat ni Cardinal Gibbons. Sa pagkakataong ito, kitang kita natin ang pamimilipit ni Marwill Llasos sa sarili nilang reperensya. Sa halip na aminin ang pagkakamali ng kanilang doktrina. Buong giting n'ya pang pinaratangan ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo na sinungaling. 

Ang Krus na tinutukoy ni Gibbons ay ang literal na krus na pinagpakuan ni Cristo, samantalang ang Krus naman na tinutukoy ni Tertullano na walang batayan sa mga Banal na Kasulatan ay ang antanda o tanda ng Krus na mas kilala ngayon sa tawag na "sign of the cross". Sa pagkakataong ito sino kaya ang sinungaling? Si Cardinal Gibbons at Tertulliano ba o si Atty. Marwill Llasos?

Huwebes, Hunyo 26, 2014

Pasugo, Pinirata ng mga Catholic Faith Defender

                                            


               DAHIL SA HINDI mapatunayan ng mga Catholic Faith Defenders ang akusasyon nila laban sa Iglesia ni Cristo na, di umano'y kami daw ay sumasamba sa Kapatid ng Felix Y. Manalo. Gumamit na naman sila ng isang mapanirang akusasyon laban sa Iglesia ni Cristo. Upang mapatunayan lamang ang kanilang akusasyon laban sa Iglesia ni Cristo. Gumamit sila ng Pasugo (Opisyal na babasahin ng Iglesia ni Cristo). Dito'y tahasan nilang pinaratangan ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na kami daw ay sumasamba sa Kapatid na Felix Y. Manalo. Ito ang susuriin natin at bibigyan ng linaw. Totoo kaya ang nilalaman ng naturang Pasugo? Sinu ba talaga ang sinasamba ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo?

Ang Pamemeke sa Pasugo

Upang mapatunayan nila ang mapanirang akusasyon laban sa Iglesia ni Cristo. Sumipi sila ng artikulo sa Pasugo. Ang naturang artikulo ay isang tula. Tula mula kay Kapatid na Daniel Lapid Sr. Ang naturang Tula ay quoted daw nila sa Pasugo Issue May 1996. Ganito ang kanilang pagkakasipi.


" Nung isilang ang sinugo, nag simula siyang nag i-isa,
 na batbat sa pagsasara, si kapatid na Manalo, 
pangalan nya'y luwalhatihin at SAMBAHIN" -Pasugo, May 1996

Source:https://www.facebook.com/photo.php fbid=1409217495985749&set=a.1387707418136757.1073741828.100006925361808&type=1

Ang naturang Photos ay pag mamay-ari mismo ng isa Catholic Faith Defender na nagpapakilalang Kuya Adviser. Adviser nga ba talaga o mandarayang adviser? Ang paratang ng Catholic Faith Defender na iyan ay sinugundahan ng iba pang mga kapwa n'ya mang-uupat sa Iglesia. Narito ang kanilang mga akusasyon at paratang sa INC.

Marco Crisostomo putrages na yan!... parang si QUIBOLOY din ang estelo ah.. sinasamba ang sugo. gumamit pa ng ngalan ni Kristo napaka EPOKRITO talaga. hoy Jacob Villarante lumabas ka sa lungga mo.
December 28, 2013 at 2:17pm · Like
Errol Raviz heheheh, MAY PASUGO PALA SILA NA GANYAN,, SINASAMBA PALA NILA SI KA FELIX, HEHEHEHE, GRABE ANG PANGHUHUSGA SA ATING KATOLIKO, TAPOS SILA>> MAS MALALA PA!!!! WEW
Kuya Adviser BAKIT HINDI MO TIGNAN SA PASUGO NIYO 

"Nung isilang ang sinugo, nag simula siyang nag i-isa, na batbat sa pag sasara, si kapatid na Manalo, pangalan nya'y luwalatihin at sambahin."

(-Pasugo, May 1996, poem by Daniel Lapid Sr.)

Ilan lamang sila sa mga taong nang husga agad sa nakita nila at hindi man lang nagsuri kung totoo ang reperensya. Sa panig naming mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nakakabahala ang ganyang quotation, sapagka't kailanman ay walang Doktrina ang Iglesia ni Cristo na dapat sambahin ang Kapatid na Felix Y. Manalo. Kaya suriin natin. Totoo kaya ang quoted nila sa Pasugo?

Ang tunay na nilalaman ng Pasugo


Dahil sa ang quotation sa Pasugo ay salungat sa mga dalisay na aral ng ating Panginoong Diyos. Minarapat naming suriin ang Pasugo at alamin ang tunay na nilalaman nito. Ganito ang nakasulat sa scanned Copy ng Pasugo Issue May 1996. Tula ni Kapatid na Daniel Lapid Sr.
                   


"Ang Iglesia ni Cristo, sa Diyos ay nagpupuri,
Sa tulong N'yang iginawad sa Sugo N'yang bilang huli,
Siya ang nagpalakas, umalalay at kumandili,
Pangalan N'ya'y luwalhatiin at sambahin na parati.

Malinaw at maliwanag na ang nilalaman ng siniping tula ni Kuya Adviser ay mali at hindi tunay na nilalaman ng Pasugo. Ang hindi pa alam ng mga CFD. Ang naturang tula ay Quoted mula sa Isaias 41:10.

Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.

Ang naturang hula ay isa sa mga pangako ng Diyos sa Sugong pinili Niya. Dito natin mapapatunayan na minali ng mga Catholic Faith defender ang naturang tula. Dahil sa hindi nila mapatunayan na sinasamba namin ang Kapatid na FYM ginawa nila ito upang linlangin ang mga taong nagsusuri sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Kailanman wala po kaming doktrina na sambahin ang Kapatid na Felix Y. Manalo. Sapagka't ang aral na iyan ay salungat sa mga aral na mababasa sa mga Banal na Kasulatan at  doktrinang sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo.

Sino ang sinasamba ng Iglesia ni Cristo ayon sa Biblia?

Ang Doktrina ukol sa pagsamba ay nakabatay sa mga aral ng Diyos na mababasa sa mga Banal na Kasulatan. Hindi ito inimbento ng mga Ministro o ng Kapatid na Felix Y. Manalo. Kung sino ang marapat na sambahin ng tao? Yaan po ay itinuro ni Cristo bago pa man Siya umakyat sa langit. Ganito po ang Kaniyang pagtuturo.

Lucas 4:8 
At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Nasusulat, Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran.”

Ayon sa ating Panginoong Jesucristo ang Diyos lamang ang marapat na sambahin ng mga tao. Ang paglilinkod ay marapat lamang iukol sa Kaniya at hindi sa mga inanyuang rebulto at larawan. Itinuro din ba ng ating Panginoong Jesucristo kung sino ang Diyos na marapat sambahin ng mga tunay na Cristiano?

Juan 17:1,3 
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. 

Kung mayroon mang itinuturo ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos na marapat sambahin at paglingkuran ng tao. Yaon ay ang Ama na Siyang nagsugo sa Kaniya upang ipangaral ang mga Katotohanang narinig Niya sa Diyos. Maaring itanong ng mga nagsusuri. Kung ang Ama lamang ang dapat sambahin ng mga tunay na Cristiano. Bakit kayo sumasamba kay Cristo na Tao sa likas na kalagayan? Ang katanungang iyan ay madalas nating marinig sa mga taong nagsusuri sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Sino ba ang nag utos na sambahin ang ating Panginoong Jesucristo? Ganito ang mababasa natin sa Biblia. 

Filipos 2:9-11
“Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan;  Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama.”

Kung sinasamba man ng Iglesia ni Cristo ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ito nangangahulugang Siya ay tunay din na Diyos. Ang pagsamba ng Iglesia ni Cristo sa ating Panginoong Jesucristo ay pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi dahil sa Siya ay Diyos. Ang mga katotohanang ito ang siya sanang maging daan upang patuloy nyu pa pong suriin ang mga aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kailanman ay hindi doktrina ng Iglesia ni Cristo na sambahin ang pangalan ng Kapatid na Felix Y. Manalo. Kundi ito'y bahagi lamang ng mga paninira nila sa Iglesia ni Cristo. 

Ginagawa nila ang mga paninirang ito, sapagka't hindi nila kayang tindigan ang mga sarili nilang Doktrina. Ang pandarayang ginawa ng mga Catholic Faith Defenders ay hindi na dapat pagtakhan ng maraming tao. Sapagka't malaon na itong ipinagpauna ng mga Banal na Kasulatan.

2 Tesalonica 2:9-12

Paglitaw ng Suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan.

Mga Catholic Faith Defender, huli sa pandaraya!

                            


         ANG PANGLOLOKO ay isang uri ng masamang gawain na nagdudulot ng pagsisinsay sa katotohanang dapat malaman ng mga tao. Ang ganitong uri ng gawain ay hindi dapat masumpungan sa mga taong nagpapakilalang di umano'y sila daw ay tagapagtanggol ng kanilang mga pananampalataya. Sa pagkakataong ito ay tatalakayin natin ang isa sa mga paratang ng mga Catholic Faith Defenders ukol sa pamimirata o pagmamali daw namin ng pakahulugan sa sarili nilang aklat reperensya.

Ang Akusasyon 

Ayon sa mga Catholic Faith Defender sa isang blog na kanilang pinamahalaan. Pineke o minali daw namin ang pakahulugan ng kanilang aklat reperensya na Catechism of Christian Doctrine. Ganito ang kanilang paratang.                            


Ayon sa kanilang akusasyon. Minali daw namin ang pakahulugan ng salitang Veneration at isinalin daw namin ito sa salitang pagsamba. Nais nilang palabasin na sinadyang maliin ng mga Ministro ng Iglesia ni Cristo ang sarili nilang aklat upang palitawin daw namin na sila ay may aral na pagsamba sa mga rebulto at relikya.
Kung intelehenteng tao at matalinong tao ang makakabasa nito. Hahanapin niya ang sipi ng aklat na pinagkuhaan ng Iglesia ni Cristo hinggil sa usaping ito. Subalit saganang mga taong hindi mapanuri, tiyak na sila ay malilinlang at mapapaniwala ng mga Catholic Faith Defender na ito. 

Ang Reperensyang ginamit ng mga Ministro 

Ang aklat o reperensyang ginamit ng mga Ministro ng Iglesia ni Cristo ay tinitiyak kong iba sa aklat na inilabas ng mga Catholic Faith Defender. Narito ang Pabalat ng  Aklat na ginamit ng mga Ministro ng Iglesia ni Cristo upang patunayan na aral talaga ng Iglesia Katolika ang pagsamba sa mga rebulto at relikya. 

                                 

 Ang Aklat reperensya na ginamit ng mga Ministro ng Iglesia ni Cristo ay may pamagat na Catechism of Christian Doctrine no. 3 Tandaan po natin ang bilang ng librong ito, sapagkat ito ang magpapatunay sa kasinungalingan at paninira ng mga Catholic Faith Defender.

Ayon sa naturang aklat, Totoo bang doktrina ng Iglesia Katolika na sambahin ang mga rebulto at relikya? Ganito po ang mababasa natin mismo sa sarili nilang aklat.Pinatutunayan mismo ng sarili nilang aklat na ang pagsamba ay marapat na iukol sa mga rebulto at relikya ng mga santo. Maliwanag na walang mali sa ginamit na reperensya ng aming mga Ministro. Ang mali ay yaong libro na ginamit ng mga Catholic Faith Defender upang palitawin na pinirata o minali daw namin ang sarili nilang aklat. Sinadya nilang gawin ito upang palitawin na masama ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa kalipunan ng mga taong nagsusuri sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo.

Ang Paghahambing at ang Katotohanan


Upang lubos nating mapatunayan na magkaiba ang reperensyang ginamit ng mga Catholic Faith Defender sa ginamit ng mga Ministro ng Iglesia ni Cristo. Paghambingin natin ang mga detalye o nilalamang impormasyon ng dalawang katesismo.


Ang isa sa mga pagkakaiba ng dalawang reperensya ay ang mga pahina. Magkaiba din ang mga numero ng katanungan ng dalawang reperensya. Kaya sa tagpong ito, tugmang tugma ang mga detalye na nasa Screen ng Video na Kinaption ng mga CFD sa Programa ng Iglesia ni Cristo, Kitang kita na tugma ito sa Catechism of Christian Doctrine no. 3 at hindi sa reperensyang hawak ng mga CFD. Kaya mali ang paratang ng mga Catholic Faith Defender sa mga Ministro ng Iglesia ni Cristo. Sinadyang maliin ng mga CFD ang naturang aklat upang isinsay ang katotohanang inilahad ng mga Ministro ng Iglesia ni Cristo.

Ang Pag-amin at ang mapanirang Komento ng isang Pari 


Kung mapanuri lamang ang mga taong nagbabasa ng Blog ng mga CFD na nagpapahayag na minali daw namin ang kanilang Katesismo. Marahil ay makakatawag sa kanila ng pansin ang sinasabing ito ni Marwil.


Sa Tagpong ito ay tahasang inamin ni Marwil (Isang Abogadong CFD) na walang mababasang Worship sa Katesismo na hawak nila. Isang bagay na dapat sana ay nakatawag ng pansin sa mga taong nagsusuri at nagbabasa ng kanilang artikulo. Hindi man lang sumagi sa isipan ni Marwil na baka ibang aklat ang hawak nila at hindi ang aklat na ginamit ng mga Ministro ng Iglesia ni Cristo. Ang paratang na ito ni Marwil sa mga Ministro ng Iglesia ni Cristo ay sinigundahan pa ng mapanirang pananalita ni Abraham Arganiosa, Isang paring Katoliko. Narito ang kaniyang pahayag.

Source: bromarwilnllasos.blogspot.com
Note: Ang naturang website ay tinanggal na ng may ari matapos ang pagbubunyag na ito.

Sa halip na suriin ang nilalaman ng dalawang Aklat Reperensya, nagbitaw pa ng mapanirang akusasyon ang Paring ito. Ang Pari na nagpapakilalang sila daw ay mga tagapangaral ng Diyos. Nasa sa inyo na ang pasya kung ang panghuhusga ng paring ito ay dapat na masumpungan sa isang tulad n'ya na nagpapakilalang tagapangaral daw ng Diyos.

Ang Aklat na ginamit ng mga Catholic Faith Defenders 

Maaring kanina pa iniisip ng mga nagbabasa ng aking article kung anu ang aklat na ginamit ng mga CFD upang pagtakpan ang aral nila ukol sa pagsamba sa mga rebulto at relikya. Ang aklat na ginamit ng mga CFD ay isang version din ng katesismo. Ito ang Catechism of Christian Doctrine no. 4 

                       

Ang katotohanang ito'y magsilbi sanang daan upang lalo pa pong magsuri ang mga tao sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Kailanman ang maling paratang ay hindi magdudulot ng kabutihan sa kapwa. Bagkus ito ay magdudulot lamang ng kaguluhan at pagtatalo. Hangad ko pong naliwanagan kayo sa ginawa nating paglilinaw ukol sa maling pag aakusa ng mga Catholic Faith defender sa nasabing artikulo. Asahan nyu pa po ang patuloy na pagsagot namin sa mga maling paratang ng mga kaibayo namin sa pananampalataya laban sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo.